نام كد شماره ثبت تلفن
تعاونی مسکن کارآفرینان شهرک صنعتی توس مهر 86 86 29998 5411285
تلاشگران یاران خراسان 40 29762 7278046
دارابام پارت 18 29932 8785871
سبزگامان مهراندیش 27 30437 7689703
شرکت تعاونی مسکن مهر 179 168 31163 8442423
شرکت تعاونی مسکن مهر 7 مشهد 74 30614 8539432
شرکت تعاونی مسکن مهر 8 76 30724 8943381
شرکت تعاونی مسکن مهر یک 151 30753 8453971
شرکت تعاونی مسکن مهر115 144 8593406
شرکت تعاونی مسکن مهر16 124 30884 7663386
شرکت تعاونی مسکن مهر68مشهد 157 30986 7230130
شورای حل اختلاف 217 2255532
فارغ التحصیلان و دانشگاهیان خاور خراسان 24 29957 7279632
مسکن آزاد نيم بلوکيها 53 30198 5130079
مسکن مهر 72 106 31598 6083884
مسکن مهر 9 61 30617 8403603
مسکن مهر26 77 100100 5021864
مهر 195 312 31526 8538260
مهر100 149 30686 7663385
مهر101 128 30885 7244632
مهر103 150 30996 6109156
مهر106 215 31378 7346557
مهر109 115 30827 6094716
مهر110 112 30788 6572835
مهر112 208 31333 7244633
مهر116 260 31325 7230139
مهر12 12 7280437
مهر120 275 31335 8658225
مهر124 192 31056 7230131
مهر127 141 30983 7629526
مهر128 152 30994 6075536
مهر13 56 30684 8783834
مهر144 131 32156 7232644
مهر147 264 31466 7244630
مهر149 143 30956 8790282
مهر160 207 31423 6076036
مهر164 203 31155 7110002
مهر165 267 31220 8786318
مهر168 193 31120 7230137
مهر17 81 30668 7615495
مهر190 277 31579 6075421
مهر194 145 31386 8538260
مهر196 313 31738 8538260
مهر197 314 31602 8538260
مهر198 146
مهر20 55 30956 8527205
مهر25 118 30867 8465006
مهر27 97 30743 6056594
مهر28 102 30856 7284511
مهر29 88
مهر38 120 30831 6075536
مهر42 84 30740 6078315
مهر52 147 30896 6059513
مهر55 160 31024 8831229
مهر58 274 31115 7638264
مهر61 133 30889 6654337
مهر62 95 30858 8221998
مهر63 101 30830 8448598
مهر69 114 30929 8212989
مهر70 209 31109 6099834
مهر74 117 30847 7230132
مهر82 90 30758 7678177
مهر88 256 31613 6088461
مهر92 172 31356 6079505
مهر93 186 31053 8817734
مهر98 200 31099 8838314
مهر99 138 10427 8790282
ولایت طوس 85 30498 6085742
کلبه سازان نور بدیع 96 29758 8790282
 
كليه حقوق اين سايت مربوط به اتحاديه تعاوني هاي مسكن مهر مشهد مي باشد

Copyright © 2009-2010 Union of Mehr Dwelling Cooperatives of Mashhad. All Rights Reserved.
Click here to download Flash Player